تبلیغات
فوریت پزشکی - برنامه واکسیناسیون در ایران
تاریخ : سه شنبه 24 مرداد 1391 | 12:44 ق.ظ | نویسنده : ابوالفضل هادی

 

تلقیح هفت واکسن الزامی است.

1-دیفتری

2- کزاز

3-سیاه سرفه

4- سرخک

5- فلج اطفال

6- سل

7- هپاتیت  B

زدن واکسن کزاز برای خانم های باردار باعث کاهش قابل توجه بروز کزاز نوزادی خواهد شد.

بدو تولد .واکسن BCGو هپاتیت Bو قبل از ترخیص واکسن فلج اطفال می زنیم.

 نکته: در مورد قطره فلج چون دفع مدفوعی دارد و خطر سرایت به نوزادان است در موقع ترخیص می دهیم

5/1 ماهگی .اولین ثلاث و قطرهفلج اطفال OPV و نوبت دوم واکسن هپاتیت B . 

سه ماهگی. دومین ثلاث و فلج اطفال نوبت دوم .در این مراجعه باید از والدین پرسید که آیا بعد از تلقیح نبت قبلی واکسن ثلاث شیرخوار تب کرده یا نه؟ اغلب پاسخ می دهند که با تب خفیف همراه بوده که با استامینوفن خوب شده است .تب 40 درجه،تشنج،بی تابی عوارض واکسن سیاه سرفه است که اگر این حالت ایجاد شد در مراجعه ی بعد واکسن سیاه سرفه نمی زنیم و از دو گانه T.D استفاده می کنیم.

 نکته:برای پرو فیلاکسی عوارض واکسن سیاه سرفه 10-8 قطره هر شش ساعت تا بیست و چهار ساعت قطره استامینو فن می دهیم.

5/4 ماهگی. نوبت سوم واکسن فلج اطفال خوراکی و نوبت سوم ثلاث.

نه ماهگی.سرخک و واکسن هپاتیتB. طی شش ماه اول زندگی گاماگلوبولین که از مادر دریافت شده حذف می شوند و شیر خوار مستعد عفونت ها مثل سرخک می شود.

می توان واکسن سرخک را در شش ماهگی زد ولی میزان تاثیر آن 60 در صد است. اگر در نه ماهگی زده شود 75 در صد،در یک ساگی 90 در صد و در پانزده ماهگی 95 درصد مصونیت می دهد.

15 ماهگی . دومین واکسن سرخک،ثلاث(یادآور اول) و واکسن فلج OPV .اگر واکسن سرخچه هم در دسترس بود می زنیم،ولی الزامی نیست.اولین یاد آور ثلاث در پانزده ماهگی زده می شود و دومین یادآور در 4 تا 6 سالگی .

4 تا 6 سالگی .یادآور دوم ثلاثDPT،واکسن خوراکی فلج اطفال.

14 -15 سالگی .واکسن دو گانه دیفتری کزازd.T می زنیم که هر ده سال تکرار می شود.اگر طبق این برنامه واکسیناسیون صورت نگرفت بر حسب سن وزمان مراجعه اقدام می شود

  * اگر سن کودک کمتر از هفت سال بود،می زنیم مثلا کودکی پنج ساله و تا حال واکسینه نشده است.

1- مراجعه اول :واکسن ثلاث،BCG،سرخک،فلج اطفال ودر صورتی که واکسن های سرخچه و اوریون، در دسترس باشد،همزمان می توان زد.زدن واکسن ها باهم اشکالی ندارند وحتی ثابت شده که سیستم ایمنی برخلاف تصور خیلی بهتر عمل می کند.

2- شش هفته بعد:ثلاث دوم و فلج اطفال.

3-شش هفته بعد:ثلاث سوم و فلج اطفال.

4- شش ماه تا یک سال بعد:یادآوری اول سه گانه و فلج اطفال.

5-چهار تا پنج سال بعد: یادآور دوم ثلاث،فلج اطفال.

6- ده سال بعد:T.Dو هر ده سال تکرار شود.

نکته:اگر فواصل واکسیناسیون به جای شش هفته یک ماه تا سه ماه شود مشکلی ایجا نمی کند.

*اگر سن کودک بیشتر از هفت سال بود،برنامه بالا را اجرا می کنیم با سه تغییر:

1-واکسن سیاه سرفه نمی زنیم.

2-به جای T.D از d.Tاستفاده می کنیم.

3-قطره فلج بعد از هشت سالگی داه می شود.

برنامه واکسیناسیون کزاز خانم باردار

اگر واکسن کزاز مادر کامل باشد احتیاجی به زدن مجدد نیست.ولی اگر پرونده ندارد ویا واکسن نزده است در بارداری اول دو نوبت می زنیم(در اولین مراجعه نوبت اول و یک ماه بهد نوبت دوم را می زنیم)ولی اگر کمتر از پنج سال از آخرین واکسن کزاز گذشته باشد تزریق یک نوبت در زمان مراجعه کافی است.

اولین مراجعه،نوبت اول،در دومین مراجعه که در ماه بعد است، نوبت دوم ودر سال بعد یا حاملگی بعد یادآور.

چند نکته در این مورد

اگر خانمی در ماه هفتم بارداری مراجعه کرد وبه ترتیب بالا واکسینه نشده باشد یک نوبت واکسن کزاز در همان مراجعه اول و نوبت بعدی یک ماه بعد زده می شود.

دو نوبت واکسن کزاز همراه با یک یادآور تا پنج سال به مادر و کودک مصونیت می دهد و بسیار سالم وبدون عارضه می باشد.اگر دو نوبت واکسن کزاز همراه با دو یادآور باشد ده سال به مادر و کودک مصونیت می دهد.

تلقیح واکسن ویروسی زنده ضعیف شده به خانم باردار ممنوع است.